Bedøm Profetierne

www.Sabbat-Kristne.dk = 14. april 2013

Er = Ellen Gould White = USAs kvindelige Profet ???

Bedøm selv hendes Profetier.

 

The Biblical Proof Of Ellen White 1 of 7 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=_0kYTjRaFNA
07/01/2009 - Uploadet af Jondadon2006
The Biblical Proof Of Ellen White 1 of 7. Jonathan ... How could Ellen G.White be a true prophet if she wrong ...

 

 


ELLEN G. WHITE      ( November 26, 1827 – July 16, 1915 )

 

Ellen G. White ® Estate: The Official Ellen White ® Web site


 Dette er fundet på et link på =  Internettet = og skrevet af = Ellen G. White.

<KMKOS 256/1> Idet Guds folk nærmer sig de sidste dages fare, holder Satan ivrigt rådslagning med sine engle, om hvordan han bedst kan besejre deres tro. Allerede nu kan Satan se at hans snedige plan virker, for som følge af hans forførende magt er de populære trossamfund allerede faldet i søvn. En magelig selvtilfredshed og løgnagtige undere holder menighedsmedlemmerne fanget i Satans garn, han dirigerer derfor sine engle til specielt at lægge fælder for dem der ser fremad til Jesu andet komme, og som forsøger at holde alle Guds bud.

<KMKOS 256/2> Den store forfører siger: "Vi skal specielt holde øje med dem der henleder befolkningens opmærksomhed på Herrens sande sabbat. De vil få mange til at se Guds lovs gyldighed og det samme lys som åbenbarer den sande sabbat vil også åbenbare Kristus som mellemmand og ypperstepræst i den himmelske helligdom, og give menneskene en forståelse af det arbejde der udføres der for deres frelse. Hold menneskene i mørke indtil arbejdet er færdig, så har vi vundet ikke blot verdenen men også kirkerne. Sabbatten er det store spørgsmål, der afgør menneskenes skæbne.

<KMKOS 256/3> Den sabbat, som vi har indstiftet skal ophøjes. De forskellige kirkesamfund og verden har antaget den, så nu gælder det om at få kirken til at forene sig med verden for at håndhæve den. Satan vil arbejde med tegn og undere for at gøre menneskene blinde for sandheden, og lede dem til at lægge fornuften og gudsfrygten til side, og at antage traditioner og verdslige skikke i stedet.

<KMKOS 256/4> Jeg vil, siger Satan, påvirke populære præster så de får deres tilhørere til at vende sig bort fra Guds bud. Det der i Skriften er omtalt som frihedens perfekte lov, vil jeg gøre til et tungt åg. Befolkningen antager præsternes udlægning af skriften, i stedet for selv at studere det, derfor kan jeg ved at arbejde gennem præsterne kontrollere menneskenes vilje.

   

 www.wikipedia.dk      www.Google.dk        www.wikipedia.net 

 Ellen G. White - Wikipedia, the free encyclopedia

 en.wikipedia.org/wiki/Ellen_G._White   Cached - Lignende - Oversæt denne side

 

 DEN STORE STRID = mellem Kristus og Satan  =  af  = Ellen G. White

Bogen der er oversat til 70 sprog = og måske til flere sprog. 

 Udgivet første gang i USA  1884/1888  =   ISBN 978-87-7093-034-5

The book has been translated into about 70 languages​​.

I min danske udgave = ISBN 978-87-994522-5-5 

 Er endetiden ved at være nær  ???       www.endtime.net 

 


 

 This is found on a link on the = Internet = and = written by   Ellen G. White.

<KMKOS 256/1> As God's people approaching the last days of danger, keeps Satan eagerly consultation with his angels, on how best to defeat their faith. Already, Satan can see that his cunning plan works, as a result of his seductive power of the popular religious communities already fallen asleep. A leisurely self-satisfaction and lying wonders with parishioners caught in Satan's nets, he directs therefore his angels to specifically lay traps for those who look forward to Jesus' second coming and trying to keep all the commandments of God.


<KMKOS 256/2> The great seducer says: "We must especially pay attention to them that draws people's attention to the Lord's true Sabbath. They will have many to see God's law validity and the same light which reveals the true Sabbath will also reveal Christ as mediator and high priest in the heavenly sanctuary, and give people an understanding of the work performed for their salvation. Keep people in the dark until the work is finished, we have won not only the world but also churches. Sabbath is the big question that determines human destiny.

<KMKOS 256/3> the Sabbath, as we have ordained shall be exalted. The various churches and the world has accepted it, so now it's about getting the church to unite with the world in order to enforce it. Satan will work signs and wonders to make people blind to the truth, and lead them to put common sense and fear of God aside, and assuming traditions and secular customs instead.

<KMKOS 256/4> I would say Satan, influencing popular priests so they get their listeners to turn away from God. It is in Scripture is referred to as freedom perfect law, I will make a heavy yoke. People assume priestly interpretation of scripture, instead of studying it, therefore I can by working through the priests controlling human will.


 

Walter Veith Responds to EUD: The Closing Of Time: NEWS ...

www.youtube.com/watch?v=uozUNZSMHuU
15/12/2012 - Uploadet af TheClosingOfTime
Walter Veith Responds to EUD: The Closing Of Time: NEWS REPORTS 6/12/12 ... All complaints and ...
 

Flere videoer for Walter Veith Responds to EUD: The Closing ... »

 


 

 

 www.wikipedia.net   www.Google.dk

 


 

 

Jesuit infiltration into the Seventh Day Adventist - YouTube

www.youtube.com/watch?v=B6NiSk9lAFE
24/06/2010 - Uploadet af TheTimeoftrouble
The Jesuits have infiltrated our school, governments, and churches changing things to lead everything back ...

 

 

Senator Clinton and Seventh-Day Adventist - YouTube

www.youtube.com/watch?v=OIrugadxBpE
11/01/2007 - Uploadet af LonchitoKL
Senator Clinton on Seventh-Day Adventist religious Liberty.
 

Betyder denne tale af = Hillary Clinton = at hun vil kæmpe for at ( Lørdags Kristne ) = Syvende dages Adventister = for altid = kan følge deres tro = og holde deres Gudstjenester om Lørdagen = så de undgår at bede til en hedensk solgud  ???

More videos for Senator Clinton and Seventh-Day Adventist. '
Does this speak of = Hillary Clinton = that she will fight to (Saturday Christians) = Seventh-day Adventists = forever = can follow their faith = and keep their sermons on Saturdays = that they do not pray to a pagan sun god  ???

 


 

 Who are the Seventh-day Adventists?- (Doug Batchelor ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=1PI5cq-ThVo
04/03/2011 - Uploadet af siclucky
Sermon done by pastor Doug Batchelor on the Seventh-day Adventist Church, about their beliefs and a ...
 
 
 
 
 

 THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

War on Islam: Albert Pike, General, KKK leader, 33 Degree Mason ...

www.youtube.com/watch?v=rYXCB4Jw6H4
15/11/2011 - Uploadet af FacelesswithEyesOpen
War On Islam: Uploaded by Oisin29 on Oct 29, 2011 All 3 WARS EXACTLY Predicted In 1871 By Mason ...

 


 

Three World Wars in 1871! Albert Pike's - YouTube

www.youtube.com/watch?v=nVdaigeuM70
12/04/2009 - Uploadet af superfar2
2:33. Watch Later United Nations Occult Agenda Exposedby kytekutterFeatured 6,309 · 10:52. Watch Later ...
 
JESSE VENTURA SAY = THINK and THINK AGAIN

Statue of Liberty - An American Icon - YouTube

www.youtube.com/watch?v=v04X34AyiYA
08/08/2009 - Uploadet af watchman4wales
The most famous statue in the world is not quite what she seems to be! Discover what her blazing torch ...
 

Flere videoer for Statue of Liberty - An American Icon »

Converts to Islam: Did the Vatican Create Islam? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=VSHbz2yPMz8
13/03/2013 - Uploadet af tanio tancev
"Star converted to Islam" "Women In Islam ᴴᴰ V2" "My Path To Islam" ... RE: Muhammad Luhaidan | How the ...
 

Flere videoer for Converts to Islam: Did the Vatican Created ... »


 

Pope Benedict XVI (Pope emeritus) converted to Islam - YouTube

www.youtube.com/watch?v=PthpRDtOHtc
08/03/2013 - Uploadet af newskerala14
Is It True Pope Benedict XVI Converted to Islam? .... If people prefer to even walk naked, why does ...
 
 
 
Det som jeg finder = er en markant forskel på den religion som Pavens Katolske Vatikanstat oprettede = og som står i Koranen = det er = at den ( Kristne Guds lov = De 10 Bud ) = ikke er nedfældet i Koranen. Derfor kender muslimer = trods stor tro = ikke vejen til det evige liv i Guds Paradis.
 
Den Katolske Vatikanstat = har lavet ( Religiøse Juridiske fiflerier ) og har amputeret = Den Kristne Guds Lov = De 10 Bud = dem - der står i Bibelen = og bruger derfor tit en Katekismus = i stedet for en rigtig ( Kong James Bibel ) fra før Vatikanstaten = også begyndte = at lave ( Religiøse Juridiske Fiflerier ) med den ægte Kong James Bibel.
 

 

The Islamic Connection to Rome Catholicism - YouTube

www.youtube.com/watch?v=A1lul2nEyIU
07/12/2011 - Uploadet af jagking69
So now your church doesn't teach that sunday worship is part of the mark of the beast? Ellen White has more ...
 

Flere videoer for The Islamic Connection to Rome - YouTube »


 

 Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

Moskeen og dens rolle i samfundet


MOSKEEN       =  ( af Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

 ISBN 978-87-91107-29-0

Forskningsforlaget   Rafael

Personligt vil jeg altid have stor medfølelse med muslimer = fordi = Guds Lov = De 10 Bud = ikke står i Koranen. På den måde kommer muslimer til = at leve i Løgnens verden. Det indre kompas mangler = så en muslim ikke kan skelne mellem løgne og Sandheder.  Sådan har det været i omkring 1400 år.  

Hvorfor siger Koranen = at alle Vantro skal myrdes ???  Det er efter min opfattelse = fordi Muslimer ikke må høre ( Guds Lov = De 10 Bud ) fordi Pavens Vatikanstat i Rom i Italien = vil udelukke  alle = fra at komme ind i Guds Rige. Det skyldes efter min opfattelse = at det er fordi = at Vatikan-staten administreres af = hedninger = der har forklædt sig som Kristne = og den Katolske Kirke = som en Kristen Kirke = og sådan har det været  = lige siden = Alexander = den store døde.

Alexander den Store - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Således er min opfattelse af den Katolske Vatikan-Stat = men min vurdering kan være forkert.

 
Med Venlig Hilsen = Poul Leo Nielsen  alias   Saxo-Poul.
 

 

Father John O'Connor: The Reign of the Antichrist - 1/9 - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=cIGWOgIHs9U
16/08/2010 - Uploadet af enoch7000
Father John O'Connor: The Reign of the Antichrist - 1/9. enoch7000·139 videos. Subscribe Subscribed ...

Flere videoer for Father John O'Connor: The Reign of the ... »

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

   

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE