Personlig Livsforsikring

Din Personlige Livsforsikring

Kapitel 1

(942) Grundtonen for Sejr.--Det første kapitel i andet Peter er fuld af belæring, og slår grundtonen an for sejr. Sandheden gør stærkt indtryk på sindet ved den måde den fremstilles på i dette kapitel. Lad os i større grad give os i kast med studiet af disse ord, og praktiseringen af disse forskrifter. (Brev 43, 1895). 

1-3. Ingen stilstand i kristenlivet.

--[2 Peter 1,1-3 citeret.] Hvilket stort tema er dette ikke for os at tænke over - Guds retfærdig og vor Frelser Jesus Kristus. Betragte Kristus og Hans retfærdighed efterlader ikke plads til selvretfærdighed, til forherligelse af selvet. I dette Kapitel er der ingen stilstand. Der er stadige fremskridt for hvert stadie i kundskaben om Kristus. (Brev 43, 1895).

2, 5-7.

Se EGW til Rom. 6,1-4.  ret Dias med kommentar

4 (Hebr. 10,23). Gud er bag alle Hans Løfter.

--Løfterne vurderes af den troværdighed han har som giver dem. Mange mennesker giver løfter kun for at bryde dem, (943) for at forhåne tanken med dem. Dem som støtter til sådanne mennesker støtter sig op ad brudte stokke. Men Gud står bag de løfter han giver. Han er altid opmærksom på Sin Pagt, og Hans sandhed varer ved gennem alle slægter. (MS 23, 1899).  ret Dias med kommentar

(Ef. 2,1-6; se EGW til 1.Mos. 2,7; 2.Mos. 20,1-17; Matt. 4,1-11; Heb. 2,14-18; 4,15.) Del i guddommelig natur.

--Joh 17,3. Vi må lære af Kristus. Vi må vide hvad han er for dem som han har løskøbt. Vi må forstå at ved at tro på ham, er det vores privilegium at være delagtige i den himmelske natur og på den måde undslippe denne verdens lyster. Da er vi renset fra al synd, alle mangler i karakteren. Vi behøver ikke at beholde en eneste syndig tilbøjelighed. . . . [Ef. 2,1-6 citeret.] . . .  ret Dias med 10 Bud

Når vi får del i guddommelig natur (Dias, er citeret)

 ved at holde de Ti Bud med Guds hjælp, og som er faktisk Guds karakter),

 ved at Hellig Ånden og Jesus bor i vore hjerter,

 bliver nedarvede og erhvervede tilbøjeligheder til det onde afskåret for karakteren og vi bliver forvandlet til en levende kraft til det gode. Idet vi til stadighed lærer af den guddommelige lærer og hver dag får del i hans natur, samarbejder vi med Gud i at overvinde Satans fristelser. Gud arbejder og mennesket arbejder, for at mennesket kan blive ét med Kristus, som Kristus er ét med Gud. Vi har fået plads med Kristus i den himmelske verden. I fred og forvisning hviler sjælen i Jesus. (RH April 24, 1900). 

 Guds nåde gør egnet.--I Sit ord åbenbarer Gud hvad Han kan gøre for mennesker. Han danner og former deres karakter efter det guddommelige billede som vil bære Hans åg. Gennem Hans nåde får de del i guddommelig natur, og sættes således i stand til at overvinde det fordærv som er i verdens lyster. Det er Gud som giver os kraft til at overvinde. Dem som hører Hans stemme og adlyder Hans befalinger er i stand til at forme den retfærdige karakter. Dem som lader hånt om Hans udtrykte bud vil danne karaktertræk som de tilbøjeligheder de føjer dem til. (Brev 44, 1903). 

 Ét med Gud.

- Det er en kendskab til fuldkommenliggørelsen af den guddommelige karakter, som er tilkendegivet os i Jesus Kristus, som åbner fællesskabet op for os med Gud. Det er ved at tilegne os de store og dyrebare løfter at vi skal får del i guddommelig natur, skal undfly fordærvelsen i verden, som skyldes det onde begær. 

Hvilke muligheder åbnes op for jer unge (og de som er ung i hjertet ) som griber fat i de guddommelige forsikringer i Guds ord! Menneskesindet kan knapt nok begribe de åndelige måls bredde og dybde og højde som kan nås, ved at få del i guddommelig natur. Du menneske, som daglig er lydig mod Gud, som får del i guddommelig natur, finder behag i at daglig holde Guds bud, for han er ét med Gud. Det er væsentligt at du har et ligeså livsvigtigt forhold til Gud som Sønnen har til Faderen. Han forstår den enhed som Kristus bad om måtte eksistere mellem Faderen og Sønnen (Brev 43, 1895). 

5-7. Nådegaver vokser op sammen. - Vi skal lægge jeres tro at vise dyd, i dyden indsigt, i indsigten afholdenhed, i afholdenheden udholdenhed, i udholdenheden gudsfrygt, i gudsfrygten broderkærlighed og i broderkærligheden kærlighed til alle. Tænk ikke, at I skal bringe den ene dyd til fuldkommenhed, før I begynder at opelske den næste. Nej, de skal udvikles samtidig; konstant næret fra kærlighedens kilde, hver dag I lever, kan I bringe de velsignede egenskaber til fuldkommenhed, således som de kom fuldt til udtryk i Kristi karakter og når I gør dette, vil I bringe lys, kærlighed, fred og glæde ind i jeres hjem. (RH 29. juli, 1890). 

 5-11 (Fil. 2,12, 13). Daglig flid er nødvendig.

- Fristelsen må imødekommes og modstås. Dag for dag er den åndelige kamp i gang. Dag for dag skal vi arbejde på vor egen frelse med frygt og bæven. Det er Gud som arbejder i os, til at ville og til at gøre hans gode behag. Enhver sjæl skal stræbe med "al flid" for at hele tiden føje til hans åndelige færdigheder, styrke enhver nådesgave, øge i kraft så han kan vokse i nyttighed og hellighed, som et frugtbærende træ i Herrens have.

 

Han skal hverken være kold eller ufrugtbar i kendskab til vor Herre og Frelser Jesus Kristus. Sand religion leder til opelskelse af de gaver som gør et menneske mere dyrebart i Guds øjne end Ofirs guld.  ret

 "Al iver" betyder meget. Det betyder en daglig ihærdighed. Der er fare for at vi bliver blinde over for sataniske agenters virker, og vi indsnæres (944) af Satans forlokkende fristelser. Dias fristelser

Derfor kommer ordet til os: " Sæt netop derfor al iver ind," - og læg de nådegaver til jeres karakter som vil gøre jer stærke til at modstå det onde. "Den, der mangler dette, er i sin kortsynethed blind og har glemt". Han indser ikke sin åndelige armod [2 Peter 1,10, 11 citeret] (Brev 144, 1903). 

6. Afholdenheden kommer før udholdenheden.

- "I afholdenheden udholdenhed." Et ikke afholdende menneske kan aldrig være en tålmodig mand. Afholdenhed kommer først, da kommer udholdenhed (MS 49, 1894). 

10 (Joh. 1,12; 1 Kor. 6,19, 20; 1 Peter 1,2, 18-20; se EGW til Rom. 11,4-6; Ef. 1,4, 5, 11; Hebr. 7,25). Udvælgelsens pris betales for alle.

- Der kunne ikke være noget værre end ikke være forberedt til at gå ind i himmelen. Der er ikke noget som et menneske der helliges og udmærkes til det himmelske rige uden at have en udvælgelse til det rige. Gud udvælger dem som har arbejdet på tilføjelses-planen. Forklaringen gives i det første kapitel i andet Peters brev. Kristus har betalt for ethvert menneske Ingen behøver at gå tabt. Alle som tager imod Kristus som en personlig Frelser, vil få kraft til at blive Guds sønner og døtre. En evig livsforsikring er blevet udfærdiget til alle. 

 

 Ham Gud udvælger, genløser Kristus. Frelseren har betalt genløsningsprisen for enhver sjæl. Vi er ikke vore egne; for vi er købt for en pris. Fra den Genløser, som har valgt os fra verdens grundlæggelse af, modtager vi den livsforsikring der berettiger os til evigt liv (Brev 53, 1904). 

Livsforsikring

Udvælgelsen er inden for vor rækkevidde.

- Guds udvælgelse er på betingelse af livsførelse, og der er ingen anden udvælgelse i bibelen. Udvælgelsen er inden for vor rækkevidde. " når I gør det, vil I aldrig snuble." (MS 49, 1894). 

Ro 11,4-6 (Ef. 1,4, 5, 11; 1 Peter 1,2; 2 Peter 1,10). At rette sig efter betingelserne for udvælgelse.

- Hvis vi retter os efter Herrens betingelser, har vi sikkerhed for udvælgelse til frelse. Fuldkommen lydig imod hans bud er bevis på at vi elsker Gud, og ikke er forhærdede i synd.

10, 11 (se EGW til Åb. 11,1). Den bedste livsforsikring.

--[2 Peter 1,10, 11 citeret.] Her er jeres livsforsikringspapirer. Det er ikke en livsforskring som dækker efter din død, det er en police som sikrer dig et liv sammen med Guds liv - faktisk evigt liv. O hvilken forsikring! hvilket håb! Lad os altid åbenbare for verden at vi søger efter et bedre land, endog et himmelsk. Himmelen er blevet gjort for os, og vi ønsker en del i den. Vi kan ikke tillade os at lade noget adskille os fra Gud og himlen. I dette liv må vi have del i guddommelig natur. Brødre og søstre, I har kun et liv at leve. O lad det være et liv i kraft og dydighed, et liv skjult i Kristus i Gud (RH 26. maj, 1904). 

 (Se EGW til 1 Joh. 3,1.) De udvalgte sikres fordele.

- Det beror på din egen handlemåde om du vil sikre dig de fordele der gives dem, som Guds udvalgte, at få en evig livsforsikring, eller ej (MS 

 

 1 (kp. 20,12, 13; 1 Peter 4,17; 2 Peter 1,10, 11). Måles op til Guds menighed.

- Den store dom finder sted, og har været i gang i nogen tid. Nu siger Herren: Mål templet og tilbederne deri. Husk at når du går på gaderne til dine forretninger, så måler Gud dig; Når du udfører dine hjemmepligter, når du involverer dig i samtaler, måler Gud dig. Husk på at dine ord og handlinger bliver daguerreotyperet (affotograferet) i himlens bøger, som det ansigt kunstneren gendanner på den banke platter. . . .

Her bliver templet og dets tilbedere målt for at se, hvem der vil bestå på den sidste dag. De, der står fast, vil få en overvældende ankomst i vor Herre og Frelser Jesu Kristi rige. Når vi udfører vort arbejde, så lad os huske, at der er En, der ser med hvilken ånd, vi gør det. Skal vi ikke have Frelseren med os i dagligdagen, på det verdslige arbejde og ved de huslige pligter? Så ønsker vi i Guds navn at lade alt det bag os, som ikke er nødvendigt, al sladder eller unyttig snak og fremstille os selv som den levende Guds tjenere. (MS 4, 1888). 

Bliver følsom for småting.

- Der er mange som Han har kaldt til stillinger i Sit værk, med samme grund som han kaldte Saul, - fordi de er små i deres egne øjne, fordi de har en ydmyg og lærvillig ånd. I Sit forsyn sætter han dem der hvor de kan lære af Ham. Alle som vil tage imod den belæring Han vil give nåde og visdom. Det er Hans hensigt at sætte dem i så nær forbindelse med Ham selv at Satan ikke skal få anledning til at forvanske deres dømmekraft eller overmande deres samvittighed. Han vil åbenbare deres karaktermangler for dem, og give til alle som søger Hans hjælp, styrke til at rette deres fejl. Uanset hvad menneskets skødessynd er, uanset de bitre eller fordærvende lidenskaber der kæmper for overherredømme, vil han sejre, om han vil våge og føre krig imod dem i Israels hjælpers navn og styrke. Guds børn bør opelske en skarpsindig følsomhed over for synd. Her, såvel som andre steder, bør vi ikke foragte dagens småting. Det er en af Satans mest succesrige bedrag, der leder mennesker til at begå små synder, der forblinder sindet over for små påvirkningers farer, og leder mennesker til at begå små synder, der forblinder sindet mod den lille eftergivenheds fare, små afstikkere fra Guds udtrykkelige forlangender. Mange som betænker sig ved afskyeligheden i store overtrædelser, forledes til at se synd som en lille sag som de af ubetydelig vigtighed. Men disse små synder opspiser gudsfrygtens liv i sjælen. De fødder som går ind på en sti der afviger fra den rette vej, trækker hen mod den brede vej der ender i død. Når der sker et skridt tilbage, kan ingen sige hvor det kan ende. . . .

Vi må lære at have mistillid til selvet og stole helt på Gud efter vejledning og støtte, på en kundskab til Hans vilje, og til styrke til at gøre den (ST 7. sept., 1882).

17. Gud vejleder den ydmyge og den helligede.

Jesus har medlidenhed og hjælper os

Skulle vi stole på sin egen styrke og dømmekraft, og ville begå alvorlige fej. Men hvis vi forbliver ydmyg, og hele tiden søger vejledning efter guddommelig visdom, og gå frem efter som Guds forsyn åbner vejen, vil vi kunne udføre pligterne i vores høje eller enkle stilling med (1017) success og ære. Under den guddommelige nådes indflydelse, vil enhver god kvalitet vinde styrke, medens onde træk hele tiden vil miste sin kraft.

Dette er det arbejde som Herren har i sinde at gøre for alle, der helliger sig selv til Ham (ST 7. sept., 1882).

Dem som føler sig utilstrækkelig vil få hjælp.

- Uanset hvilken position Gud har sat os i, uanset vore ansvar eller de farer vi er over for, bør vi huske på at Han har forpligtet Sig selv, at give den nødvendige nådegave til den alvorligt søgende. Dem som føler sig utilstrækkelig til sin position, og alligevel accepterer den fordi Gud påbyder dem, stoler på Hans kraft og visdom, vil gå frem fra styrke til styrke. Når de går i gang med deres arbejde, har de næsten alt at lære; men med Kristus som en lærer vil de blive virksomme medarbejder. Gud betror ikke sit arbejde til verdslig vise; for de er for stolte til at lære. Han vælger dem, som mærker deres mangler, søger at blive vejledt af ufejlbarlig visdom (ST 7. sept., 1882).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE