Klima-Rapport

 

www.wikipedia.net      www.Google.dk  

 www.NationalDemokraten.dk


 

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


   KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk


www.OneWorld.net

Når Videnskab bliver = Politisk Bestillingarbejde =

Professor = Walter Veith = Præsenterer

934 - The Beamable Sustainable Princes / Rekindling the ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=YtM6qtNzLHM
16/09/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/596/934-the-beamable-sustainable- ... Sustainable Princes / Rekindling ...
 

Flere videoer for 934 - The Beamable Sustainable Princes ... »


 Når Videnskab bliver = Politisk Bestillingarbejde =

 Grundlovsnyt - YouTube


          Chefredaktør Bo Lidegaard, Politiken.  Vedlagte er under censur. Jeg bad Bodil Nyboe Andersen og Niels Strandberg Pedersen, KU’s bestyrelse, gennemtvinge kvantitativ undervisning. Men alt er druknet i Penkowa skandalen. Hvor er Lykke Friis?, hun var prorektor. KU er nu en ruin. Trist.
Jeg håber, at vedlagte sendt til nat-vid gymnasielærere & UM vil vække en enkelt.
VH. GHP.   Mit CV. Se bl. a. ”Arktisk Station. 1906-2006”.                                                    27-4-2011.    
 
 
Gymnasiets død? Og  Uni’s død? Ref: ”Weekend avisen”. Til Danmarks Gymnasier, videresend.
 
      Naturvidenskab domineret af Religion, Politik, Erhvervsliv, Finans, Censur
 
       Nordisk Ministerråd indbød artikler til deres klimadag, 11-11-2010. Jeg sendte dette foredrag om dansk klimaforskning siden 1978. Denne begynder med naturvidenskab, men ender i religion, politik, økonomi og censur af ytringsfrihed.
      Men først min baggrund som biolog, senere som klimalærer og tilsidst som en af de mange ”Kyoto” kritikere, hvis ytringsfrihed undertrykkes politisk.  Jeg er student, 1949, cand. mag. scient. 1956, dr. phil. 1966, pensionist, 2000. Jeg fik studenterjob i 1951 ved Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU), først i Vadehavet og i Esbjerg Auktionshal til rødspætte undersøgelserne, senere i alle danske farvande. DFU’s opgave er kvantitative målinger af fiskeproduktion og fødekæder efter modeller først udviklet i 1911-1915 af C. G. Joh. Petersen, Danmarks internationalt berømte biolog. Hans kvantitative bundhenter undersøgelser blev udbredt til mange lande, til Østgrønland, til alle Sovjets farvande før II verdenskrig og senere fortsat til Nordsøen og Grønland, hvor jeg kom med. Metoderne er nu med avanceret måleudstyr, matematik, modeller, til computer og fiskekvoter.    
     Jeg sammenlignede kvantitativt fødekæder fra planteproduktion til fiskeri produktion i Grønland, i Nordsøen, i troperne og til Antarktis. Opbygningen af fødekæderne bestemmes af, hvor ofte og hvor meget føde, der tilføres, f.eks. mad en gang om året i polerne = lav biodiversitet og få arter, eller mad hver dag i troperne = høj biodiversitet og mange arter. Organismerne tilpasser sig til temperaturerne, hvis betydning er underordnet. Det samles i ”polarnat” modellen.
     Jeg arbejdede med afhandlinger fra Ikka ekspeditionerne, da Klimaminister Connie Hedegaard, 28-3-2007, i Gladsaxe Bio introducerede Al Gore’s ”en ubekvem sandhed” og UN’s ”Kyoto” klimamodel. Den er fyldt med fejl, og strider mod ”polarnat” modellen. Jeg beskrev ”Kyoto” som ”Den bekvemme, politiske løgn”, 10-4-2007, i Gladsaxe Bladet og som en religion i Kristelig Dagblad, 31-12-2007.
     Censuren i Danmark begyndte i januar 2008, da Undervisningsminister Bertel Haarder beordrede: ”Klima skal på skoleskemaet”. President Richard Levin, Yale University holdt, 21-1-2008, foredrag i Københavns Universitet’s festsal om ”Kyoto” modellens finansielle muligheder med afgifter, straf osv. tiljublet af tilhørere som stud. polit., stud. jur., stud økon. osv. Senere fulgte flere ”Kyoto” heilende foredrag i KU’s festsal, blandt andet af Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Bertel Haarder oprettede, 10-3-2008, ”Dansk Naturvidenskabsformidling” til at samle materialet, og åbnede: ”Klimaundervisning 2009” ved en kick-off konference, 21-4-2008, sammen med nogle politisk korrekte forskere og Charlotte Sahl Madsen. Min ”Kyoto” kritiske forelæsning blev afvist af ”Dansk Naturvidenskabsformidling” som den første under censuren. EU kommissionen, den danske regering og medier m.fl. begyndte censur mod ”Kyoto” kritik allerede fra januar 2005.
     Efter EU valget i 2009 slap min artikel: ”En bekvem politisk klimaløgn”, 25-5-2009, igennem censuren mod ”Kyoto” kritik. Bøger af ”Kyoto” kritikere som Prof. Ole Humlum, Oslo, Prof. Nicklas Mörner, Stockholm og ekspresident Vaclau Havel, Tjekiet, bliver negligeret. Denne censur gælder stadig. Man finder ikke ”Kyoto” kritik i danske medier eller på klimamøder. Gennem kontakt til ca. 700 EU- MEP’er og til internettet er der en bred modstand mod ”Kyoto” og mod censur mod ytringsfrihed. Dette sidste burde ”Europarådet”, grundlagt 1949, tage sig af.
     Charlotte Sahl-Madsen, som med Bertel Haarder startede ”Dansk Naturvidenskabs formidling”, er nu videnskabsminister. Jeg har opfordret Københavns Universitets Rektor til at søge videnskabsministeriet om tilladelse til en videnskabelig kritik af UN’s ”Kyoto” og UN’s IPCC. 
    Teorierne og de tidligere observationer om klima blev samlet ved: ”Nordic Symposium on Climatic Changes and Related Problems”, Copenhagen 24-25 April 1978, og  ”Second Nordic Symposium on Climatic Changes And Related Problems”, Stockholm, May 16-20 1983.  De nordiske ministre støttede begge symposier, som samlede et par hundrede klimaforskere. Det Danske Meteorologiske Institut udgav abstract af foredragene i 1978, 1983.
     I symposierne dokumenteres klima ændringer med historiske, arkæologiske, geologiske perioder, CO2 i is kerner, biologi, f. eks skovhugst og insektangreb og meget mere. Årsagerne til klima ændringerne omfattede teorier fra ”Possible CO2 warming effect”, til ”Solar activity”, til tidevand, til solsystemet, astronomi etc.  De mange undersøgelser og teorier blev udvidet enormt i de følgende år med nye undersøgelser, afhandlinger, osv. 
     Meteorologen Willy Dansgaard viste i sin gymnasielærebog: ”Klima, vejr og menneske”, 1987, 1991 den årstidsafhængige kurve for CO2 koncentrationen stigende fra 315 til 346 ppm fra 1958 til 1986 målt i luften på toppen af vulkanen Mauna Loa, Hawai. Han støtter Princeton modellen i, at det skyldes menneskets brug af fossilt kul og olie og forudser en klima katastrofe. Samtidig blev Willy Dansgaard og flere på Niels Bohr Instituttet grebet af John Locke’s ”Gaia” filosofi, hvor ”livet”, ”organismerne" er ansvarlig for al udvikling siden prækambrium, se ”klimaavisen” 1992 fra det Naturvidenskabelige fakultet.
     I 1990erne blev teorien: ”Possible CO2 warming effect” fra Barry, 1983 ophøjet til ”sandheden”. Meteorologer i UN’s IPCC vedtog, at brug af fossilt kul og olie forøger CO2 indholdet i luften, temperaturen stiger, polarisen smelter, havet stiger og lave lande oversvømmes. UN vedtog dette i 1997 som ”Kyoto klima katastrofen”.
    USA’s Al Gore udbredte ”Kyoto” med filmen og bogen ”an inconvenient truth”. Al Gore forlænger her CO2 kurven, vist i Dansgaards gymnasielærebøger, frem til år 2005 og til 380 ppm CO2. Han forlænger temperaturkurven med den berygtede ”hockey” stick” kurve til ekstreme temperaturer. Dette er Al Gore’s og IPCC’s ”bevis” for, at ”klima katastrofen” er nær, og at CO2 skal nedkæmpes.
    I år 2005 vedtog EU kommissionen at kæmpe for UN’s ”Kyoto” klimamodel.  CO2 udledningen skal i de enkelte lande reduceres med 5 % i forhold til 1990. Det måles i CO2 kvoter på 1 ton CO2. Prisen fastsættes i en kvotehandel. Den danske regering forventer indtægter på mange milliarder kroner frem til 2020 afhængig af EU. Den liberale regering mener, ”markedet kan klare klimaet”, JP. 5-10-10. Den socialistiske opposition med fortid i KAP kliken i 1978 mener, ”klimaet skal reddes” med lovgivning, regler, afgifter, straffe, Pol. 5-10-10. Begge parter undertrykker ytringsfrihed for ”Kyoto” kritik.  Ingen spørger til ”Kyoto” modellens videnskab. De lande, som skal betale til f. eks. Danmark mange milliarder Euro vil forlange uvildig dokumentation for nytten af CO2 begrænsninger og hvad UN forestiller sig om klima og ændringer.
     UN’s ”Kyoto” model mangler en videnskabelig diskussion, f. eks.: Kan varm luft smelte polarisen?. Hæver det oceanernes havniveau?.  Erstatter varm luft varmetabet under polar natten?. Blæser varm luft fra ækvator mod polerne?.
     Danmarks svækkede forskning efter 2003 universitets loven gjorde København til et nemt mål til at gennemtvinge UN’s ”Kyoto” klimalove ved COP-15.       
     Den liberale regering ”frelste” danskerne fra eksperter og smagsdommere i 2001 og med universiteterne som det første offer for Universitetsloven af 2003. Den videnskabelige metode med spørgsmål – undersøgelse – kritik bliver nu erstattet af økonomi og produktion.  Klima forskning bliver forsøgt i Europa Kommissionens ”Climate action” og af mange NGO organisationer. I ”Copenhagen Climate Council”, fra 2007, er repræsentanter for bl. a.  Grundfos, Vestas, Dong, Danfoss, Novo Nordisk sammen med Finans manden Richard Branson og ideologen Tim Flannery med ”Gaia” filosofien samt med mange politikere.  Folket bøjer sig for de enorme CO2 udgifter og en streng klima lovgivning i troen på klodens redning.    
     Chr. Vibe viste, 1978, at klimaet i Vest- og Øst-grønland og i Nordatlantens vest-øst-kyster skifter mellem et kontinentalt og et atlantisk klima. Det bestemmes af tidevands perioder og havstrømme. Jeg beskrev, 1983, ”Bioastronomi” modellen, hvor Lys-mørke perioderne bestemmer fødekæderne, dvs, mad hver sommer (Polerne) eller mad hver dag (troperne). På Nuussuaq, Disko Bugts nordkyst, i Nordcanada o.a. findes ca. 65 millioner år gamle planter og marine fossiler, som stammer fra en tropisk til subtropisk fauna og flora, som kræver tropelys hver dag.  Det kræver betydelige ændringer af kontinenterne og i solsystemet.  Det er i konflikt med geologiske og astronomiske teorier, se ”klimaavisen, 1992”.
     Tidevands- og lys-mørke modellerne er samlet i ”Polarnat” modellen. Jordkloden stresses hele tiden af ændrede tyngdekræfter i jord-måne-sol systemet.  Polarnatten rammer jorden 2 gange om året, højvandet rammer jorden 2 gange i døgnet. I alle jordklodens lag fra smeltet magma, til oceanerne og til atmosfæren er der strømme bestemt af forskelle i temperatur, i sammensætning, i tæthed, af Coriolis kraft og med forskellig hastighed og retning. Dertil kommer ændringerne i ind- og udstråling af solenergi + andre forhold i solen. Disse ændringer ses tydeligst i oceanerne, i istiderne og i livets udvikling og uddøen.
     I juni 2008 viste ændringerne i Nordatlantens strømsystemer sig i Østersøens ålegræs fauna. Det varslede om hårde vintre i 2009/2010 + 2010/2011 + de næste 3-4 år. Dvs. et kontinentalt klima med kolde vintre, varme somre, store vejr fænomener og misvækst. I brev til EU-MEP, 14-10-2009, opstillede jeg en konkurrence mellem forudsigelserne fra UN’s ”Kyoto” model og ”Polarnat” modellen. ”Polarnat” modellen vandt, december 2009, og nu i december 2010.
     Dansk Videnskabs nedtur startede i 1978 ved Københavns Universitets 500 års jubilæum. KU var da overtaget af en demokratisk valgt KAP klike: Kommunistisk Arbejder Parti. De afsatte professor Morten Lange som rektor, fordi han havde startet SF. Ved jubilæet janglede den kommunistiske rektor Skinhøj rundt med studenterne iført T-shirts: ”Bekæmp det borglige universitet”. Det var en skandale, som KU aldrig overvandt.  Morten Lange var selv polarforsker og en god mand for Grønland. Skinhøjs efterfølger, Ove Nathan, var også en god mand for Grønland, selvom han ikke selv var polarforsker. Men han kunne ikke standse nedturen, beskrevet i Henning B. Fonsmark: ”Kampen mod kundskaber”, 1996.    
15-12-2010.
 
G. Høpner Petersen, retired,
Docent, dr. phil. Zoologisk Museum.
Professor, Institut für Polarökologie, Kiel.
Aldershvilevej 120, I, th.
           DK-2880 Bagsværd.  

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

 KLIMA-MENIGHEDEN = FINDES DENNu er spørgsmålet = findes denne = KLIMA-TROENS = menighed - og i hvilket årstal  startede denne = KLIMA-RELIGION = og i hvilken Nationalstat ??? Hvordan er denne = KLIMA-RELIGION = organiseret - og hvilke personer er med i denne menighed ??? Jeg tillader mig at præsentere en link til organisationen = GreenPeace.

Greenpeace Danmark | Greenpeace Danmark

 KLIMA-POLITIETS = BEFØJELSER = HVEM BESTEMMER DEM ???

Hvor langt strækker = klima-Politiets = myndighed sig - og hvem skal betale deres løn ??? Det kan du høre lidt mere om = ved at besøge dette link =

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


Hvad er Klimatopmødets virkelige agenda på = Durban 3  ???

Henrik Svensmark - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Henrik_Svensmark Cached - Lignende

Henrik Svensmark (født 1958) er en dansk astrofysiker. Han tog i 1987 en licentiatgrad på Danmarks Tekniske Universitet. Via et stipendium kom han derefter tre ...
 

KLIMATANKER       www.Google.dk


Besøg  =  http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

 


Durban III - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Durban_III Cached - Oversæt denne side
Durban III is an informal name for a high-level United Nations General Assembly meeting marking the 10th anniversary of the adoption of The Durban ...

 


 

 Al Gore: En ubekvem sandhed | Bøger om klima, energi og global ...Gore: Klimaet er en hastesag for vores planet - Globalt | www.b.dk

INDEHOLDER DENNE BOG = SANDHEDEN = OM KLIMAET ???

Nu er det jo en fordel = hvis de store medier i Danmark og globalt = har ansat bureaukrater = der rejser en ( tavshedens mur ) således at ( Sandheden ) ikke når frem = til de relevante nyheder. Her er en interessant rapport.  Hvor havnede den  ???


 

 KLIMA-POLITIKENS  =  YPPERSTER-PRÆSTER

Jeg vil lige nævne den person - som jeg anser for - at være en af den religiøse = KLIMA-POLITIKS = YPPERSTER-PRÆSTER. Det er = Al Gore = der også har skrevet bøger om klimaet. Jeg ved ikke - om han er en sand troende af
Gaia - Religionen den Religion = der anser Jordkloden for - at være et levende væsen - eller en Gudinde ??? Det som står tilbage - i virkelighedens verden = det er at = AL GORE = har skrevet denne forkyndelsesbog = EN UBEKVEM SANDHED. om Klimaet.


 HVORNÅR ER POLITIK = INTERESSANT ???

 

Det er når = Videnskab = bliver = Politisk Bestillingarbejde =

 


KLIMA-POLITIKENS  =  YPPERSTER-PRÆSTER

Lad mig lige nævne en Person mere = som jeg også anser for at være en af = Klima-Politikens ypperste-Præster = Maurise Strong.

 

Maurice Strong - Wikipedia, the free encyclopedia 

 
en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Strong Cached - Lignende - Oversæt denne side
Maurice F. Strong, PC, CC, OM, FRSC (born April 29, 1929 in Oak Lake, Manitoba) is a Canadian entrepreneur and a former under-secretary general of the ...
 

 

Maurice Strong, the Father of America's Destruction

www.unitypublishing.com/.../Maurice%20Strong....Cached - Lignende - Oversæt denne side
29/12/2009 – His name is Maurice Strong, born in Canada , lived in New York , and now exiled in China , but still the power behind Obama and the liberal ...

 

Maurice Strong - Wikipedia, the free encyclopedia

 en.wikipedia.org/wiki/Maurice_StrongCached - Lignende - Oversæt denne side

Maurice Strong having received the Four Freedoms Award for Freedom from Want .... established the environment as part of an international development agenda. ... [21] During the inquiry, Strong stepped down from his U.N. post, stating that ...
 
 The Green Agenda - Agenda 21
 
www.green-agenda.com/agenda21.htmlCached - Oversæt denne side
"Effective execution of Agenda 21 will require a profound reorientation of all human ... Maurice Strong, Club of Rome member, devout Bahai, founder and first ...
 

 
 www.DR.dk/galtiDanmark  - se - DE 6 FILM = på = DR

Jeg vil gøre opmærksom på = DRs film = nummer = 3.

Den er udvalgt og præsenteret af =
Bjørn Lomborg

På film nummer 6. bemærker jeg = at 1400 kommuner = reduceres til 300 kommuner omkring år 1970. Denne reducering af Kommuner mistænker jeg for at være udførelsen af den globale Plan = Agenda 21 = her i Danmark  = og måske foregår der noget lignende i de andre 26 National-stater i EU. Hvilke danske Politiske Partier = har sat deres eget Partis analysegruppe = til at analysere dette ???  Her i 2013 har vi 98 kommuner i Danmark. Forsætter denne tendens = så bliver det danske Folketing også nedlagt = fordi det kun er nødvendigt = med et Parlament i Europa. Det sker nok ikke før = end Connie Hedegaard forlader Politik. Hun er jo global frontkæmper = for international handel med tom luft = gennem handel med klima-kvoter = og en sådan idealist = nyder sandsynligvis stor opmærksomhed fra ( Al Gore og Maurise Strong og den Engelske Prins Charles ) i den globale Klima-Kamp.
 
Her i Danmark er ( Agenda 21 ) allerede = stort set gennemført i samtlige 98 kommuner. Hvor langt ( FNs = UNs ) Agenda 21 planer er i USA = er jeg ikke fuldt orienteret om = men hvad ved vi = om Agenda 21 i USA  ???
 
 
 

Millions to be KILLED under Agenda 21! (Look for parallels between ...

www.youtube.com/watch?v=Us8Yv4YLz9k
15/07/2010 - Uploadet af Woodrow Voluntaryist
You need Adobe Flash Player to watch this video. ... Millions to be KILLED under Agenda 21! ... We have a ...
 

Flere videoer for Millions to be Killed under Agenda 21, You ... »

Hvem tilbeder jorden Gaia eller jordens Gudinde Gaia ??? 

 

Gaia (gudinde) - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Gaia_(gudinde)Cached - Lignende
Gaia er, ifølge græsk mytologi, Jorden. Hun beskrives oftest som "Jordens Gudinde", men i historierne om Titanerne, fremstår hun også som selve Jorden.
 

 The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex ...
 
 
 

 
TILSYNELADENDE VAR PAVEN STÆRK I TROEN
 
IKKE ALLE KYSSER MODER JORD.
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE