2. 500 år efter Luther

Føljeton om Luther - 19. juni 2013 - Global magt.

I dag ,den 19. juni 2013 forsætter her en føljeton om

Martin Luther. = 2.

 

født 1483 = død 1546

 

www.Google.dk 

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???
 


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 www.wikipedia.net

 


Global Magt

Mange tror at den Katolske Kirke har ændret sig efter dens grusomme opførsel på reformatorens tid. Men den katolske kirke har ikke forandret sig. De har de samme dogmer og læresætninger som tidligere. De har bare klædt sig i en anden kappe, i en kristen kappe, for at blive accepteret. Når de nu er blevet accepteret og har fået magt igen, ikke mindst gennem EU og det globale netværk, så vil vi snart opleve hvad pavesystemet står for. Akkurat som de brugte staten som medhjælper på reformatorens tid, således vil de også bruge staten og de internationale love som medhjælpere for at genvinde sin magtposition i vores tid, som i dag er år 2013.

 


Hvorfor blev Europa,s Kristne Kulturarv ikke nævnt i Præamblen da = EU = blev dannet ???  Læs eventuelt øverst på ( side 57 ) i denne bog - der må være en uundværlig bog for unge under 30 år her i Europa. Det er jo trods alt deres fremtid det drejer sig om. Lån evt. bogen på Biblioteket.

Hvem planlagde vejen til ( den Globale magt ) igennem =  FORTIELSER  ???

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

http://www.oplys-dig-selv.dk/418550269 

 

 EU 

  En bog alle ( Konfirmander Konfirmander ) bør læse  ???

Side 57 = Præampel = indledning til lov. el. traktat 

Kend din fjende siger ( Sun Tzu )

Rød Fremmed-ordbog = uundværlig = også for Danskere der ønsker en

Karriere i EU-Systemet.

EU af Henrik Ræder Clausen (Bog) - køb hos SAXO.com

 

Pave Paul VI skrev følgende i et afsnit kaldt: "Mod en Virksom Verdensautoritet".

"Dette internationale samarbejde på verdensbasis kræver institutioner som vil forberede, koordinere og lede det indtil det til slut er etableret en universiel, anderkendt retfærdighedsorden. Hvem vil ikke se nødvendigheden af gradvis at etablere en global autoritet som er i stand til at handle effektivt i de retslige og politiske sektorer.,, ( Paul VI Populorum Progressio 1967,78 ).

Så opstår spørgsmålet: Hvilke institutioner samarbejder den Katolske Kirke med for at etablere en ny global orden? Jeg tror vi alle kan få øje på dem gennem FN, EU, NATO, Den Afrikanske Union, IMF og så videre.

Pave Benedikt har også sendt en tydelig appel ud til verdens ledere i et af sine sidste hyrdebreve, som slår fast: Der er et presserende behov for en sand, verdenspolitisk autoritet for at styre den globale økonomi gennem en Guds-centreret etik... for at afslutte den verdensomspændende finanskrise som foregår.,, ( Cathy Lynn Grossman, USA Today 7-7-2009 )

 

Hvor mange af Danmarks Biskopper og Præster er = Jesuitter ???

 

 Who are the Jesuits? - James Arrabito - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=_pzWPNfU1FI
13/01/2012 - Uploadet af AramDaniel1
I believe the pope of Rome is Antichrist (Daniel 7:7-27,2Thessalonians 2:1-12, 2Peter 2:1-22,1John 2:18-25 ...

 Flere videoer for Who are the Jesuits? - James Arrabito »

Hvordan lyder det specielle - Frimurerløfte - som - Jesuitter - giver til Paven ???

The Catholic Priests = Jesuits = deliver this promise to the Pope.

My son, you are already HEREBY learned up to act like a hypocrite: Being a Catholic among Catholics, and be a spy even among your own brethren - and not believe some people, and not rely on any man. Being a reformed among the Reformed. Being a hugenott among hugenotterne. Being a kalvanist among kalvanisterne. Among Protestants - be in general as one of them!

 
Gain their trust = Jesuit Eden to the Pope.

Gain deg their confidence and try to and talking from their speeches trust. The Keep with your nature full vehemence our holy religion and the Pope. Forneder deg and with so low as to be Jews among Jews, so you may be able to gather all the information that may be useful to your order as a faithful soldier Pope. You have been taught to insidiously planting sjalusiens and hatred seeds between states which previously had peace, and incite them to bloddåd as you involve them in war with each other, and create revolutions and civil wars within the community - Provinces and country as was independent and prosperous - and cultivated with art and science - and welcomes peace blessings.

MORE INFILTRATION

Take lot of defenders in secret - in consultation with your other Jesuit brothers ... who may be involved on the other side - and that may go against the side - as you connect with - so that the Church finally may be the winning party - in conditions which are subject to terms of peace negotiations - and the end justifies the means.

BASIC SCHOOL IS OVER

You have been taught up to your job as a spy - and gather all statistics - facts and imformation as it is in your power to obtain from all sources. To gain confidence through flattery in Protestant families and heretics of every class and character - like to trade men - bank men - lawyers and among schools and universities - in Parliament and legislative assemblies, with the authority and state councils - and be all things to all people - Pope's case - if you earn is until death.

NY-REVERSE START

As a beginner and convert you already have received all necessary instructions, and has served as an assistant, skriftsfar and priest, but you have not yet been equipped with everything - which is necessary to be a commander of the loyales army service for the Pope. You must earn the required time as a tool and exercise - through the orders that are given by your superiors - for no one can command - which does not yet have consecrated his work with the blood of a heretic - for if it did not shed blood - happens no forgiveness. Therefore - in order to be fit for your work - and for your salvation must be secured so you beyond your previous lydighedsed to your order and allegiance to the Pope repeat after me =

THERE SVÆRGES

"I ------------------, now in the presence of Almighty God, the blessed Virgin Mary, the blessed - Archangel Michael - the blessed Baptist - ST. John, the Holy Father - the Supreme General of Jesus Society, founded by ST Ignatius Loyola - under Paul III's pontificate, which has - Virgin morsliv - God's womb - and by Jesus scepter that His Hellighet - Pope - is Christ shows repeats - and it is true and only head of the Catholic University of Elle Church and University of Elle Church throughout the world, and that he, by virtue of the binding and the solution given to = His Holiness by my Savior - Jesus Christ - and has the power to dismiss pagan kings, princes States Community and Governments all of which are illegal without his sacred approval, and that they can safely destroyed.

Invocation continues
 

I promise and declare further - that I will not have any personal opinion or willingness - or any mental reservation whatsoever - not even as a corpse or cadaver (perinde ac cadaver) but without hesitating obey every order I receive from my superiors in the army to the Pope and to Jesus Christ.

That I will go to any part of the world, without complaining - and will be submissive in all things that are told to me .... I promise and declare further that I will - when the occasion presents itself - start and lead ubamhjertig war - secret or overtly - against all heretics - Protestants or liberal - which I am instructed to do - to wipe them from the face of the earth - and I will not spare either - sex, age or condition. I will ruin - cooking - rip - strangle and bury alive these infamous heretics - tear up their stomachs and uteri of their women and crush their abominable race.

Invocation continues

When the same can not be done openly - I will secretly use the poison cup - strangling string - daggers steel or blykulen - regardless of honor - rank - dignity or authority - to the person or persons - regardless of their state in life - either public or private - when I - when any are instructed to do so - by any agent of the Pope - or a superior of the Brotherhood of - the holy faith of Jesus Society.


(Available were drawn up in book in Congress (Congressional Record) USA, 15 February 1913, p 3215-6)

(Also in << The Engineer Corps of Hell >> by Edwin A. Sherman. P. 118, 1883, Library of Congress Catalog Card # 66-43354).

 


 

 Hvem har penge nok = til at kunne hjælpe de fattige ???

 Vatikanets Penge | Tagryggen 

 Who has enough money = to help the poor  ???


 Hvorfor har Vatikanet fyret denne katolske Præst  ???

Er der igen en Sandhed - der skal Ties ihjel ???

9:14 Excommunicated Priest.. Exposes New World Order 1/3 Must see!

www.youtube.com/watch?v=YlqBJsXsIYM
03/03/2010 - Uploadet af SEK4110
Listen to this riveting 1986 speech given by now deceased Priest John O'Conner exposing Benjamin Creme ...

 Flere videoer for Excommunicated Priest.. Exposes New ... »


Lad os lige tage Jesuiteden til den Katolske Pave en gang til

så Skjerns Konfirmander kan sammenligne

det danske og engelske sprog.  

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).


 Er der noget nutidens præster "glemmer" at fortælle deres Konfirmander ???

Hvad kan det være  ???

 

Ex Catholic Priest Exposes The Vatican Inquisition and Antichrist ...

 

www.youtube.com/watch?v=BLETWhPKfLs
28/02/2010 - Uploadet af Praise the LORD
Ex Catholic Priest Exposes The Vatican Inquisition and Antichrist Part 5 ... Inquisition and Antichrist Part ... 

 Pave Paul VI  skrev følgende i et afsnit kaldt "Mod en Virksom Verdensautoritet".

" Dette internationale samarbejde på verdensbasis kræver institutioner som vil forberede, koordinere og lede det indtil det til slut er etableret en universiel, anerkjent retfærdighedsorden.. Hvem der ikke nødvendigheden af gradvis at en global autoritet som er i stand til at handle effektivt i de retslige og politiske sektorer." ( Paul VI Popolorum Progressio 1967,78 ).

Så opstår spørgsmålet: hvilke institutioner samarbejder den Katolske Kirke med for at etablere en ny, global orden? Jeg tror vi alle kan få øje på dem gennem FN EU NATO Den Afrikanske Union IMF og så videre.

Pave Benedikt har også sendt en tydelig appel ud til verdens ledere i et af sine sidste hyrdebreve, som slår fast: "Det er et presserende behov for en sand, verdenspolitisk autoritet for at styre den globale økonomi gennem en Gudscentreret etik ... for at afslutte den verdensomspendende finanskrise som foregår." ( Cathy Lynn Grossman, USA Today 7-7-2009 ).

Vi må ikke glemme at den Katolske Kirke ønsker at være universel. De ønsker at have global kontrol. Det er katolikker som startede EU, og det er Vatikanet som står bag tanken om en Ny Verdens Orden. I den Nye Verdens Orden skal de internationale love styre, og på måde får de  magten - global magt.

I sin bedst sælgende bog, The Keys of This Blood, afslørede jesuitprofessor og Vatikan-insider Malachi Martin, det hele:

"Villige eller ikke, klare eller ikke, er vi alle involveret i en fuldstændig, ustoppelig, trevies konkurrence. De fleste af os er ikke konkurrenter .... vi er selve indsatsen .... konkurrencen er om hvem der vil etablere det første én-verden-styresettet som nogensinde har eksisteret i de nationale samfund. Det handler om hvem som skal besidde og udøve den todelte magts autoritet og kontrol over hver af os som individer og OVER ALLE sammen som et  fællesskab ... i det tredje årtusind .... Nu hvor det er sat i gang, er det ingen måde det kan blive aflyst på .... vor livsform som individer og som borgere ... selve kendetegnet på vor nationale idenditet ... vil blive kraftfuldt og radikaldt ændret for altid. Ingen vil blive fritaget fra dets virkning. Ingen områder i livet vil forblive urørt."

( Tilføjet )

Martin siger at Paven vil være " sejrherren i denne konkurrence". På side 341 i sin bog gør Malachi Martin det klart at denne en-verden-regering vil blive "vil blive domineret af et internationalt bureaukrati som styrer og leder hver borger og hver nation ....

 

Third Secret Of Fatima According To Fr. Malachi Martin - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=Zvy2ADhwBKY
20/09/2010 - Uploadet af neverknow28
Father Malachi Martin was one of the few humans on the planet who had read the Third Secret of Fatima ...
 
en.wikipedia.org/wiki/Malachi_Martin Oversæt denne side

Lad os med nogle få ord forklare hvilken magt den Katolske kirke mener de har: 

Romerkirken er monarkiet som står over alle riger, akkurart som sindet og sjælen forholder sig til legemet, eller som Gud til verden. Derfor må Romerkirken ikke bare have åndelig magt, men også den øverste verslige magt." ( Pave Leo XIII, , hyrdebrev fra 1879 ).

Pave Gregory gentog denne ide - da han sagde: Kirkens magt står over statsmagten". Dr. G. F. van Schulte , professor i kirkeret erklærede, "Al verslig magt er af det onde, og må derfor underkaste sig Paven".  ( T.W. Calloway: Romannism vs. Americanism,p 120 ).

Disse udtalelser gør det tindrende klart at denne politiske kirke arbejder for at få magt gennem kontrol over regeringer og statsmagter. Den Romersk-Katolske kirke arbejder ud fra den ide som er formuleret i det lantinske udtryk <<de jure divino>> - d.v.s. kirken har en hellig ret til at herske over hele verden, alle magter og alle mennesker. Den hævder at have modtaget denne ret fra Gud selv, og vil bruge alle midler for at nå dette mål - nemlig - globalt overherredømme.

Dr. Brorson, som var en anerkendt Katolsk autoritet skrev: "<< Paven har retten til at afsætte enhver hersker, når det kræves for den åndelige ordens bedste ... den magt som blev udøvet af kirken i middelalderen var ikke tilranet, den havde ikke herskernes eller folkets samtykke, men kom og kommer fra den hellige ret, og den som modstår denne, gør oprør mod kongers Konge og herres Herre." ( Catholic Review,juni 1851). 


 

 Hvilken domstol brugte kirken i middelalderen ???  

Ex Catholic Priest Exposes The Vatican Inquisition and Antichrist ...

www.youtube.com/watch?v=OsdPX3i7Ypg
28/02/2010 - Uploadet af mlkinnc
Ex Catholic Priest Exposes The Vatican Inquisition and Antichrist Part 1 .... The Biggest Vatican Secret ...
 

 


Vil denne Profeti om den sidste Pave blive opfyldt ??? 

St. Malachy's Prophecy of Popes and Antipopes - YouTube

www.youtube.com/watch?v=-Zg7cAzTzPI
12/06/2013 - Uploadet af mhfm1
Most Holy Family Monastery Website: http://www.vaticancatholic.com $10 Package (1 DVD & 3 Books): ...
 

Inquisition Torture Tools Of The Vatican - YouTube

www.youtube.com/watch?v=xbBBezxalXUDel
Delt på Google+ Se indlægget.
07/05/2011 - Uploadet af kytekuttertv
The saints of God being martyred was foretold in Revelation. Learn some of the techniques used by the ...
 

Flere videoer for .Inquisition Torture Tools Of The Vatican . »


Selv om dette er skrevet for en god stund siden, så siger kirken om sig selv at den aldrig forandrer sig. Og Dr. Brorson bekræftiger denne holdning udtalt således: "Det som kirken har gjort, det den åbent eller i det skjulte har støttet i tidligere tider, er nøjagtigt hvad den kommer til at gøre, og åbent eller i det skjulte støtte, i fremtiden, dersom de samme omstændigheder opstår." (Catholic Review, januar 1854 ).

Vi skal få se alle former for oprør mod denne magt i endetiden og al mangel på anderkendelse af kirkens autoritet, også gennem EU, vil blive straffet på en eller anden måde.

Før det andet Vatikankonsil ( 1962-65 ). så kaldte den Katolske Kirke anderledes troende for kættere. Efter det andet Vatikankonsil så bliver kætterne kaldt for adskildte brødre. Den katolske kirke mener den har sandheden, og at der ikke er nogen frelse udenfor den Katolske Kirke.

Den fælleskirkelige bevægelse

I dag forsøger den Katolske Kirke at samle alle kirkesamfundene gennem den økumeniske bevægelse. De har bedt Jesuitterne i Rom om at skabe dialoger mellem kirkesamfundene, således at de kan forenes under den Katolske Kirkes paraply. Og vi ser der er sket en forandring. På hvilken måde ? Jo, den Katolske Kirke har ikke ændret sine doktriner, men det er protestantismen som har nærmet sig Rom.

Det dokument som de foretrækker at bruge som arbejdsdokument i den økumeniske bevægelse hedder Chata Oecumenica og det er tydelig fra dette dokument at de ønsker at arbejde for enhed og missionere sammen. De søger enhed på det de kan enes om, og det de ikke kan enes om det lader de ligge. Men Kristus vil at vi skal have enhed i Ham på alle niveauer. Ikke enhed på demokratisk vis efter flertalsbeslutninger, men enhed i Kristus. Enhed i Kristi tro - på alle niveauer. Kan vi ikke blivew enige med de store kirkeråd på det grundlag, så følger vi Kristus.

De som missionerer på egen hånd, uden at være styret af et kirkesamfund, bliver forsat betragtet som en afviger, eller som en slags kætter. Og kættere skal bekæmpes. Luther, Calvin, Hieronymus, Hus, Zwingli med flere blev betragtet som kættere. Kætterne ville have Bibelen og Bibelen alene som grundlag for sin tro. Som vi har set ønsker den Katolske Kirke at stoppe og ydrydde kætterne ( Reformatorerne ) i Middelalderen. I dag står dagens kættere, dagens reformatorer imod den økumeniske bevægelse. Dagens økumeniske bevægelse vil have Bibelen og traditionen som enhedsnorm, mens dagens reformatorer forsætter Luthers og reformatorernes linje, med Bibelen og Bibelen alene som grundlag for vor tro og lære.

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 www.SDAForum.dk

Vi ønsker at historie-skriverne skriver - sandhederne - inden for

Politik - Religion - Økonomi - Jura - militæret - kultur - Medie-strategi 

 


 

Her er spørgsmålet = som alle Kristne under 30 år = bør kunne besvare = men kan de ??? 

satan's new age plan for a one world order texe marrs 1988 rofl nwo -

www.youtube.com/watch?v=knmL2ODvJPw18. apr 2009 - 10 min. - Uploadet af quietman1k
Those of you who think Texe Marrs doesn't expose the Jesuit Order and the Knights Of Malta please google ...
 
Hvorfor lytte ???  Hvorfor tænke ??? Stol evt. på din Journalist ???

Her er spørgsmålet = som alle Kristne under 30 år = bør kunne besvare = men kan de ??? 

Texe Marrs - Satan in the Vatican (1/6) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=knmL2ODvJPw18. apr 2009 - 10 min. - Uploadet af quietman1k
Those of you who think Texe Marrs doesn't expose the Jesuit Order and the Knights Of Malta please google ...
 
 

Hvem bestemmer - hvad der skal stå i avisen ???

  Hvem bestemmer - hvad der ikke skal stå i avisen ???  

Hvem uddelegerer opgaverne til journalisterne ???

Hvem giver ordrerne.  

Revelation = Johannes Åbenbaringer = i Dansk Bibel

Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007  

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.  

Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering


Er denne oplysning korrekt ??? 

Bemærk

Kristendoms-undervisningen blev fjernet fra USAs skoler mellem 1941 og 1971. Dem - der ikke kender Guds Lov - den - der står i en -  Kong James Bibel - kan man ( måske ) - bilde alt ind ??? 

Er det hvad der langsomt og gradvist er sket i USA - Bibel-undervisningen i skolerne = eksisterer ikke mere efter år 2013 i USA ???


 Den fælleskirkelige bevægelse  -  forsat

Bibelen fortæller ganske klart at denne forførende magt vil få et dødssår, og at dødssåret vil læges igen. Pavemagten fik et dødssår i 1778, da pave Pius VI blev taget til fange af Napolions hærfører Berthier, og paven døde i sit fangenskab i Frankrig. Pavemagten fik Vatikanstaten tilbage i 1929 gennem Mussolini, og siden den tid har pavemagten fået større og større indflydelse og magt i verden. Pave Johannes Paul II rejste rundt i verden og oprettede diplomatiske forbindelser med det ene land efter det andet.

Pave Benedikt XVI forsætter hans arbejde for at samle alle verdens religioner under deres paraply, blandt andet gennem den økumeniske bevægelse, således de adskildte brødre ( Protestanter og Lutheranere ) kan blive loyale undersåtter og et med dem. For at opnå dette så laver de internationale regler, både på det politiske, religiøse og økonomiske område. De internationale love skal gælde over de nationale love, og på den måde okkuperer ( besætter ) de nationer og folk.

Det er nemlig således at det er lovene som styrer en nationalstat, og når en nationalstats lovgivning bliver overstyret af internationale love som er lavet af globalisterne, som arbejder for en Ny Verdens Orden, ja, så mister den enkelte nationalstat sin selvstændighed og suverænitet. Denne udvikling sker både på det politiske, religiøse og økonomiske område.

Det er en gradvis okkupation ( besættelse ) som sker over mange år. Denne udvikling sker stille og ubemærket. Snart vil de som ikke er loyale mod de internationale love, ( som efterhånden også bliver statens og kirkens love ) blive betragtet som som ulydige samfundsborgere. Ulemperne er, at De vil blive tugtet og straffet. Pavemagtens magtmisbrug kommer igen, men den den store overraskelse er, at dem der tidligere protesterede mod Pavemagtens magtmisbrug, nu vil blive Pavemagtens samarbejspartnere. ( Åbenbaringsbogen 13,11-17 ) Det er Bibelen som åbenbarer dette, og vi tror på Guds Ord.

 


Fra min nye danske Bibel ( Johannes Åbenbaring ) side 114 lyder

Kapitel 13 - Vers 11. til 17. således

11. Jeg så et andet dyr komme op af jorden; det havde to horn som et lam, men talte som en drage. !

12. Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne; og det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, det hvis banesår blev lægt. !

13. Det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene. !

14. Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhugget, og kom til live.

15. Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke ville tilbede dyrets billede. !

16. Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, !

17. så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. !

Bibel - Citaterne - slut.

www.SDAForum.dk

Who are the Jesuits? - James Arrabito - YouTube

www.youtube.com/watch?v=_pzWPNfU1FI
13/01/2012 - Uploadet af AramDaniel1
I believe the pope of Rome is Antichrist (Daniel 7:7-27,2Thessalonians 2:1-12,2Peter 2:1-22,1John 2:18-25 ...

 

http://www.sabbat-kristne.dk/202784905

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784902

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784909

http://www.sabbat-kristne.dk/202784907

 Dronningen har broderet klæde til Luthers slotskirke: Jeg var virkelig bidt af det

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE